You are here

Zmluva o spolupráci podpísaná

Združenie vodáckych klubov Košíc (ZVKKE) a Slovenský vodohopodárky podnik OZ Košice (SVP) popísli zmluvu o spolupráci pri výstavbe a prevádzke vodáckeho komplexu na Hornáde. Predmetom spolupráce je i vzájomná informovanosť o stave toku a prietoku vody.

ZVKKE sa zaviazalo najmä:

  • spolupracovať s SVP pri realizácii Vodáckeho komplexu, konzultovať technické riešenia, tak aby nedošlo k zhoršeniu prietoku veľkých vôd
  • koordinovať prípravu projektu Vodáckeho komplexu s prípravou projektov SVP
  • SVP sa zaviazalo najmä:

  • poskytovať odborné a technické konzultácie pri realizácii výstavby Vodáckeho komplexu
  • regulvať prietok počas plánovaných vodáckych akcií a informovať o nadlepšeniach v prietoku z dôvodu možného splavu dotknutého úseku Hornádu